ธนาคารโรงเรียน 

         ธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจำลอง ที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน มีครูและพนักงานธนาคารออมสิน เป็นที่ปรึกษา นักเรียนผู้ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน มีทั้งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความละเอียด ถี่ถ้วน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ได้รับการสนับสนุน จากผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา 

ความเป็นมาของธนาคารโรงเรียน

        ธนาคารออมสินในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมการออมมาเป็นเวลายาวนาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของสังคมในอนาคต ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริมวินัยการออมและค่านิยมอันดีให้กับเยาวชน โดยการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เป็นการจำลองสาขาธนาคารไว้ในโรงเรียน มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์
        • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ 
        • เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง 
        • เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น 
        • เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน 
        • เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา ในการทำกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

คุณสมบัติของโรงเรียน
        • โรงเรียนซึ่งผู้บริหารเห็นความสำคัญของโครงการ
        • เห็นความสำคัญในการฝึกเด็กให้มีภาคปฏิบัติ
        • เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆโรงเรียนช่วยจัดสถานที่ให้
        • โรงเรียนควรมีนักเรียนมากพอสมควร ประมาณไม่ต่ำกว่า 1,500 คนขึ้นไป

ลักษณะการดำเนินงาน

        • การฝากเงินของธนาคารโรงเรียน เป็นประเภทเผื่อเรียก ซึ่งนักเรียนสามารถฝากเงินได้อย่างสม่ำเสมอในวันเปิดทำการโรงเรียน
        • โดยแต่ละโรงเรียน จะเปิดบัญชีกับสาขาเพียงบัญชีเดียว ส่วนบัญชีย่อยของนักเรียนแต่ละราย ธนาคารโรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ประเภทเงินฝาก 

         เงินฝากของธนาคารโรงเรียนมีเพียงประเภทเดียวคือ เงินฝากเผื่อเรียก โดยแต่ละโรงเรียนจะเปิดบัญชีกับธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยงเพียงบัญชีเดียว ส่วนบัญชีย่อยของนักเรียนแต่ละรายธนาคารโครงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกับประกาศธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียก (อัตราดอกเบี้ยเฉพาะธนาคารโรงเรียน)โดยจะมีเจ้าหน้าที่ - นักเรียน ร่วมปฎิบัติงาน โดยแบ่งภาระงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เวลาเปิดทำการ
        ระยะเวลาในการเปิดให้บริการรับฝาก-ถอนเงิน จะเป็นช่วงพักเที่ยงของทุกวัน จะไปส่งเงินในแต่ละวัน หลังจากที่ธนาคารโรงเรียนปิดบัญชี

การสนับสนุนของธนาคารออมสิน

        ในการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนในด้านการฝึกอบรมนักเรียนผู้ปฏิบัติงานถึงวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร การจัดเตรียมสถานที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน แบบพิมพ์ต่างๆ โดยจัดทำแบบพิมพ์และสมุดเงินฝากซึ่งออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับธนาคารโรงเรียน ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักเรียนในธนาคารโรงเรียนได้มีส่วนร่วม  

มาเป็นแฟนคลับกับธนาคารโรงเรียนได้ที่ 

เฟสบุ๊ค ธนาคารโรงเรียนบดินทรเดชา๔ 

(คลิกมาเป็นแฟนคลับกับเรานะค่ะ)

.........แล้วเจอกันนะค่ะ..........