“หลักสูตรข้าวพืชเศรษฐกิจในเขตหนองจอก”

โดย  นางสอางค์  ตั้นไทย   

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔