****เอกสารประกอบการบรรยาย****

ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ 

บรรยายโดย นายมงคล ชูวงษ์วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔  

-------------------------------------------------------------------

หลักสูตรข้าว 

บรรยายโดย อ.สอางค์ ตั้นไทย ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

---------------------------------------------------------------------

เศรษฐกิจพอเพียงกับอาเซียน  

บรรยายโดย อ.ธีระวัฒน์ สีหาบุญลี  ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

--------------------------------------------------------------------

ICTกับเศรษฐกิจพอเพียง  

บรรยายโดย อ.ศริยา แก้วลายทอง ครู คศ.1  หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

-------------------------------------------------------------------

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

บรรยายโดย อ.บุญเรือน เสือจุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานแผนและนโยบาย

------------------------------------------------------------------

เศรษฐกิจพอเพียงกับธนาคารโรงเรียน

บรรยายโดย อ.เยาวดี จันทรวงษ์ ครูชำนาญการ หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน